Skip links

Plzeň drží spolu

Komunální volby 23. – 24. září

Plzeň je náš společný domov, jehož rozvoj a bezpečí je pro nás nejvyšší hodnotou při správě našeho města. Proto jsme spojili své síly a do voleb jdeme jako koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Správa města je pro nás v první řadě službou pro občany. Chceme proto navázat na to, jak jsme spolu s Vámi dosud rozvíjeli Plzeň, a učinit další kroky, které potvrdí, že Plzeň je jiná než srovnatelná města, a to v kladném slova smyslu. Výjimečnost Plzně a její dosavadní správy může být výraznou výhodou v dnešních nelehkých časech. Nyní totiž více než kdy jindy musí platit, že PLZEŇ DRŽÍ SPOLU. Město proto pod naším vedením nebude zavírat oči nad tím, že řadu z nás teď čekají obtížné situace. Chceme, aby nadále vznikaly byty pro skupiny, které je nejvíce potřebují. Víme, jak občanům zajistit pocit bezpečí. Prosazujeme další rozvoj dopravní infrastruktury pro auta, pěší i cyklisty. Chceme pokračovat v rozvíjení systému parkování na principu „parkuj, kde bydlíš“. Budeme pokračovat v rozvíjení veřejného prostoru a zelených ploch ve měst, aby Plzeň byla moderní metropolí a zároveň živým organismem, který tvoří dobré místo pro život. Nepřestaneme rozvíjet a modernizovat školy a vzdělávací instituce, podporovat všechny druhy sportu a pohybu, rozšiřovat kulturní nabídku i lákat do města návštěvníky, kteří nám přinesou práci, finanční prostředky a příležitosti. V neposlední řadě chceme využít naše dosavadní postupy ve vedení města a díky tomu zajistit přijatelné ceny služeb pro občany, včetně energií.

Ze všech těchto důvodů jsme připravili rozsáhlý program pro další čtyři roky rozvoje města Plzně, který vnímáme jako náš závazek občanům.

Náš program

Bydlení má klíčový význam pro kvalitu života a zapojení jedince do společnosti. Bytová politika by měla odstraňovat překážky, které občanům v získání bydlení brání, a naopak vytvářet podmínky umožňující rozvoj bydlení, které bude odpovídat potřebám obyvatel města, a zejména budovat bydlení pro mladé rodiny. Uspokojovat potřebu bydlení je jedním z úkolů obce.
Proto SPOLU chceme:
 1. Postavit v Plzni minimálně 400 nových nájemních bytů, zejména pro mladé rodiny a seniory.
 2. V dalších vytipovaných lokalitách připravit pro budoucí městské dostupné nájemní bydlení dalších 300 až 500 bytů. Při výstavbě developerských projektů uzavírat plánovací smlouvy mezi obcí a investorem. Na jejich základě vybuduje investor občanskou vybavenost, např. školy, školky, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení a další technicko-dopravní infrastrukturu, nebo přispěje finanční částkou do fondu určeného pro bytovou výstavbu městských nájemních bytů.
 3. Podporovat prostřednictvím bytové politiky zejména seniory, mladé rodiny do 35 let, zdravotně či tělesně postižené, oběti domácího násilí a osoby přicházející z institucí, jako jsou dětské domovy či pěstounská péče.
 4. Při výstavbě bytových domů budeme myslet na budoucí sociální skupiny, kterým jsou byty určeny, a dle toho vybavíme i jejich okolí. Postavíme dětská hřiště, lavičky a stolky pro sousedská posezení, zeleň a cvičicí prvky v okolí domů.
 5. Vytvořit systém možné participace budoucích nájemníků na výstavbě domů za předpokladu počátečního finančního vkladu budoucího nájemníka ve výší minimálně 10 % a maximálně 50 %, což by vedlo k zajištění stabilního nájemního bydlení po dlouhou dobu za výhodných podmínek.
 6. Pokračovat zklidněním lokality „Plac“ a úspěšné dokončit revitalizaci Korandovy ulice, včetně revitalizace vnitrobloku Plachého a Korandova.
 7. Pokračovat v pomoci klíčovým organizacím pro zajištění služeb občanům města Plzně, jako je například Fakultní nemocnice a další zdravotnická zařízení, základní a mateřské školy, PMDP, městská policie a poskytovatelé sociálních služeb, tím, že pro stabilizaci či nábor nových pracovníků budeme těmto organizacím nabízet přednostně městské nájemní byty.
Město musí, stejně jako každá rodina, hospodařit rozumně a investovat uvážlivě. Místo populistických, líbivých, ale nesplnitelných slibů nabízíme jistotu, stabilitu a spolehlivost. Nebudeme slibovat vzdušné zámky, ale v nelehkých časech, které nás zřejmě čekají a kdy se neustále zvyšují životní náklady, udržíme kvalitní a dostupné služby pro své občany.
Proto SPOLU chceme:
 1. Udržet příznivé a dostupné ceny služeb, jako je teplo, vodné a stočné, bydlení a jízdné v městské hromadné dopravě.
 2. Ponechat strategické obchodní společnosti Plzeňská teplárenská, Vodárna Plzeň a PMDP v majoritním vlastnictví města Plzně.
 3. I nadále udržet vyrovnané hospodaření města Plzně. Udržíme výši mandatorních výdajů na únosné míře, která nebude ohrožovat finanční zdraví města.
 4. Vyjednat nejlepší možné podmínky pro čerpání peněz z fondů Evropské unie v letech 2021 až 2027, využívat v maximální míře možné sdružení dotací z více zdrojů pro jeden projekt, což povede k minimální zátěži rozpočtu města.
 5. Maximálně využít financování z fondů Evropské unie, a to zejména na infrastrukturu města, jako je bydlení, doprava, vodovody, kanalizace, školství, sport a sociální projekty.
 6. Minimalizovat vlastnictví nepotřebného majetku, za který považujeme ten, kde náklady na údržbu jsou vyšší než výnosy.
Bezpečnost občanů je jednou z klíčových priorit a je nutné se zaměřit na její zvyšování, aby se občané cítili ve městě co nejbezpečněji. Kromě represivních opatření je potřeba se také zaměřit na podporu preventivních projektů a dostat do ulic co nejvíce strážníků, zejména do těch nejrizikovějších oblastí.
Proto SPOLU chceme:
 1. Systematicky vyhodnocovat bezpečnost v jednotlivých částech města a navrhovat opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti v té dané lokalitě.
 2. Prosadit více pěších hlídek v ulicích, a to zejména v širším centru města a v okolí Americké třídy, a posílit asistenty prevence kriminality.
 3. Zablokovat megalomanský projekt Plzeňského kraje na přeměnu letiště Líně na průmyslovou zónu s 5 000 agenturními pracovníky s nízkou kvalifikací, jejichž příchod bude mít negativní dopad na bezpečnost a sociální rovnováhu v Plzni.
 4. Zaměřit se na prevenci kriminality dětí a mládeže, seniorů, resocializaci pachatelů trestné činnosti, předcházení recidivě.
 5. Přísné kontroly nepřizpůsobivých spoluobčanů a dodržování platných vyhlášek.
 6. Podporovat projekty zaměřené na poskytování poradenství pro skupiny obyvatel ohrožené trestnou činností, jako jsou senioři a handicapované osoby.
 7. Kontrolovat a vyhodnocovat dodržování schválené vyhlášky, zejména zákazu konzumace alkoholu v místech, která k tomu nejsou vyhrazena, včetně důsledné kontroly prodeje alkoholu podnapilým a mladistvým osobám.
 8. Nadále zkvalitňovat činnost městské policie a lépe využívat její pravomoci i další nástroje, zejména při zajišťování veřejného pořádku a postihu drobné kriminality.
 9. Pokračovat v budování kamerového systému tak, aby byla zajištěna bezpečnost občanů města, ale zároveň to nenarušilo jejich soukromí.
 10. Iniciovat a provádět kontroly na soukromých ubytovnách, zda jsou dodržovány právní předpisy, prostřednictvím živnostenského úřadu, stavebního úřadu, cizinecké policie, krajské hygienické stanice a hasičů.
 11. Podporovat spolupráci městské policie s Policií ČR a vytvářet společná opatření pro zvýšení bezpečnosti ve městě.
 12. Připravit důstojné zázemí pro specializované hlídky s celoměstskou působností pro zajištění rychlých a efektivních zásahů na celém území města Plzně.
Neustálý nárůst počtu automobilů ve městě už reálně nemůže přinášet pouze další rozšiřování komunikací a budování kapacitních dopravních řešení. Čím robustnější dopravní síť, tím přetíženější město, ve kterém je nehostinný veřejný prostor a špatné životní prostředí. To ale rozhodně není náš cíl! Doprava ve městě Plzni naopak musí být udržitelná. Dostatečný a kvalitní prostor musí dostat pěší, cyklistická a veřejná doprava.
Proto SPOLU chceme:

V rezortu veřejné dopravy:

 1. Vybudovat tramvajovou trať na Vinice a trolejbus na Severní předměstí (elektrifikace linek 33 a 40) a zřídit novou linku z Borských polí na Košutku přes západní okruh.
 2. Dokončit změnu Americké třídy tak, aby se Americká třída stala od Škroupovy po Prokopovu pěší zónou s odděleným provozem veřejné dopravy.
 3. Vybudovat preferenční pruhy pro veřejnou dopravu v ulicích U Prazdroje, na náměstí gen. Píky či v koridoru linky č. 16.
 4. Prodloužit tramvajovou linku č. 1 na Slovanskou alej s tím, že některé spoje budou zajíždět na novou zastávku Vozovna Slovany, čímž se zlepší obsluha této části Slovan.
 5. Opravit další část tramvajových tratí, konkrétně Koterovská (v úseku náměstí gen. Píky – Sladkovského), Zbrojnická a ulice Terezie Brzkové.

 

V rezortu dopravních investic:

 1. Pokračovat ve stavbě obchvatů Plzně. Navážeme na stavbu městského okruhu od Studenské ulice po ulici Na Roudné přípravou dalších etap této části východního městského okruhu v úsecích Na Roudné – Rokycanská a Rokycanská–Jasmínová.
 2. Zahájit přeložku I/27 Sukova–Borská, která umožní strukturální proměnu Klatovské třídy.
 3. Zobousměrnit Husovo náměstí.
 4. Doplnění přechodů na křižovatce U Jána a u Hlavního nádraží.
 5. Vybudovat lávku přes Rokycanskou ulici a lávku ve Faltusově ulici přes silnici na Karlovy Vary na cestě do Chotíkova.
 6. Postavit lávku přes Radbuzu u soutoku s Úhlavou.

 

V rezortu cyklodopravy:

 1. Dokončit nový generel cyklodopravy, který naplánuje rychlé separované páteřní trasy pro cyklodopravu, více stojanů pro kola k jejich pohodlnému a bezpečnému parkování a potvrdí lepší technické podmínky při budování cyklostezek.
 2. Napojit Greenway podél Mže z Malesic ve směru na Město Touškov a Kozolupy a vybudovat Greenway Úhlava, Radobyčice – Útušice.
 3. Dokončit propojení Štruncových sadů a Boleveckých rybníků, konkrétně opravit lávky přes Mži ve Štruncových sadech a opravit polní cesty od Luční ulice k Pivovarským studním v ulici Na Roudné.
V Plzni narůstá počet aut, ale my máme konkrétní plán, jak tuto situaci řešit, aby Plzeňané měli kde zaparkovat. Automobilová doprava, která přijíždí z okolí Plzně, musí být usměrňována parkovací politikou, zejména zpoplatněním parkovacích zón, jež budou více sloužit místním občanům, a budováním záchytných parkovišť a dopravních terminálů na okraji města, případně v klíčových dopravních uzlech v plzeňské aglomeraci.
Proto SPOLU chceme:
 1. Rozvíjet dál úspěšný princip „zaparkuj, kde bydlíš“.
 2. Rozšířit parkovací zóny na území Bor a Slovan a vést diskusi s dalšími městskými obvody o případném dalším rozšíření parkovacích zón na jejich území.
 3. Postavit parkovací dům ve Skupově ulici pro více než 300 osobních aut rezidentů této části Bor.
 4. Zahájit výstavbu parkovacího domu u bazénu na Slovanech.
 5. Postavit parkoviště P+R Plaská u konečné tramvajové linky č. 1 v Bolevci.
 6. Začlenit parkoviště do systému P+G (zaparkuj a jdi), konkrétně v Kotkově, pod mostem gen. Pattona a v Lochotínská ulici.
Město musí, stejně jako každá rodina, hospodařit rozumně a investovat uvážlivě. Místo populistických, líbivých, ale nesplnitelných slibů nabízíme jistotu, stabilitu a spolehlivost. Nebudeme slibovat vzdušné zámky, ale v nelehkých časech, které nás zřejmě čekají a kdy se neustále zvyšují životní náklady, udržíme kvalitní a dostupné služby pro své občany.
Proto SPOLU chceme:
 1. Pomocí nástrojů územního plánování a urbanismu přesunout průmysl a logistiku z centrální části města do předem určených průmyslových zón.
 2. Při povolování staveb na území města Plzně klást zvýšený důraz na dodržování pravidel modrozelené infrastruktury.
 3. Doplnit vodu do Velkého boleveckého rybníka tak, aby hladina rybníka dosahovala úrovně před rokem 2015.
 4. Ekologizovat způsoby vytápění v Plzni za přispění většího podílu obnovitelných zdrojů.
 5. Po vzoru projektu Paluby Hamburk u hlavního vlakového nádraží nebo Náplavky na Radbuze zlepšit kvalitu veřejného prostoru exponovaných veřejných prostranství. Zaměříme se zejména na lokalitu autobusového nádraží CAN a Sady Pětatřicátníků.
 6. Pokračovat v revitalizaci nábřeží plzeňských řek.
 7. Dokončit přeměnu území Světovaru a DEPO 2015.
 8. Zajistit demolici tzv. Skleněného Pekla.
 9. Spolupracovat se soukromým investorem na proměně lokality po bývalém KD Inwest. Ve spodní části Americké třídy tak vznikne nová čtvrť doplněná o rekonstrukci dopravní infrastruktury s cílem zpřehlednit zejména pohyb chodců od hlavního vlakového nádraží do centra města.
 10. Rozumným přístupem a na základě veřejné diskuze více ozelenit centrum města. Budeme iniciovat projektovou přípravu rekonstrukce náměstí Republiky za účelem trvalého umístění stromů a zklidnění dopravy na náměstí Republiky, s důrazem na rozvoj a rozšíření předzahrádek restaurací, hospod, bister a kaváren.
 11. Realizovat rekonstrukci zázemí Boleveckého rybníku pro sportovní kluby i veřejnost. Součástí proměny „Boleváku“ bude i úprava návštěvního řádu s cílem zajistit čistotu a bezpečnost v této cenné lokalitě a omezit hlučné kulturní a hudební produkce.
 12. Pokračovat v přípravě revitalizace vodní nádrže České údolí. Naším cílem je zpřístupnit pro koupání a další rekreaci významnou část přehrady v oblasti ŠKODALANDU.
 13. Zrealizovat kompletní rekonstrukci Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady na Slovanech.
 14. Dokončit rekonstrukci parku u Ježíška a zpřístupnit Papírenský park, který město po dlouhých letech jednání získalo pod svoji kontrolu.
 15. Zrealizovat nový vstup do Borského parku na místě bývalé konečné tramvajové linky č. 4 na Borech. Součástí vstupu bude multifukční objekt s kavárnou a půjčovnou sportovních potřeb.
 16. Významné veřejné stavby jako nový bazén na Borských polích projekčně připravit na základě otevřených veřejných architektonických soutěží.
Správu města vnímáme jako službu pro jeho občany. Chceme proto nadále zvyšovat komfort při vyřizování běžné agendy na správních pracovištích magistrátu, a to jak pro běžné občany, tak pro handicapované spoluobčany. Uděláme maximum pro zachování historických sbírek a archiválií.
Proto SPOLU chceme:
 1. Vybudovat systém převzetí si hotových dokladů na dopravně-správních agendách magistrátu na principu drive-in.
 2. Přiblížit dění ve městě a na obvodech mladším generacím srozumitelnou a přitažlivou prezentací.
 3. Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími handicapované provést audit přístupnosti městských objektů a sportovišť handicapovaným a neprodleně realizovat doporučení z tohoto auditu.
 4. Vybudovat pro Archiv města Plzně depozitáře pro nejcennější archiválie, dokumentující založení a historii našeho města.
Město musí, stejně jako každá rodina, hospodařit rozumně a investovat uvážlivě. Místo populistických, líbivých, ale nesplnitelných slibů nabízíme jistotu, stabilitu a spolehlivost. Nebudeme slibovat vzdušné zámky, ale v nelehkých časech, které nás zřejmě čekají a kdy se neustále zvyšují životní náklady, udržíme kvalitní a dostupné služby pro své občany.
Proto SPOLU chceme:
 1. Pokračovat ve výstavbě a rekonstrukcích školních budov základních a mateřských škol tak, abychom podle lokálních potřeb zvýšili jejich celkovou kapacitu. Konkrétně prosadíme:

  • Přestavbu KD Peklo na základní školu s uměleckým zaměřením a současné zachování velkého sálu pro kulturní využití
  • Nástavbu v MŠ Křimice, kde rozšíříme kapacity o jednu třídu a jednu společenskou místnost
  • Výstavbu nové MŠ na Valše, která zajistí dvě třídy
  • Výstavbu nové budovy MŠ ve Lhotě, kde vzniknou dvě třídy
  • Přístavbu tělocvičny a dvou učeben na 2. ZŠ
  • Přístavbu a nástavbu 13. ZŠ, kde vznikne deset nových odborných učeben a dva pohybové sálky
  • Nástavbu pavilonu 15. ZŠ, která zajistí devět nových odborných učeben
  • Výstavbu sportovní haly na 20. ZŠ
  • Výměnu oken a zateplení budovy na 21. ZŠ
  • Přístavbu tělocvičny na 22. ZŠ
  • Přístavbu a nástavbu 26. ZŠ, kde vznikne šest nových odborných učeben
 2. Rekonstruovat školní sportovní areály a rozšířit nabídku otevřených hřišť pro veřejnost.
 3. Podporovat základní školy ve výuce mediální, finanční a informační gramotnosti, ve výuce moderních dějin a v projektech upevňujících hodnoty svobody a demokracie, ale i vztah k životnímu prostředí.
 4. Prohloubit spolupráci s vysokými školami na území města Plzně především prostřednictvím projektů, které vytvářejí prostředí pro ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou.
 5. Udržet a rozšířit stávající spolupráci škol s dalšími subjekty, které alternativně a zábavně podpoří edukaci, například se ZOO a BZ Plzeň, Techmania Science Center nebo Centrem robotiky.
 6. Podporovat i stávající školní subjekty nezřizované městem Plzní tak, aby pro občany města byla nabídka školských zařízení co nejpestřejší.
 7. Podporovat mimoškolní vzdělávání dětí v oblasti technické, umělecké a sportovní.
Klimatické změny nejsou žádnou chimérou, ale pociťujeme je i v našem městě prakticky každodenně. Naším cílem proto musí být další zlepšování retenční schopnosti města, využití dešťové vody a dostatečné klimatizace města za pomoci kvalitní zeleně. Právě budování modrozelené infrastruktury je klíčovým nástrojem městské politiky v této oblasti. Stejně tak je naším cílem budování dalších parků a doplňování zeleně do městských ulic.
Proto SPOLU chceme:
 1. Budovat zelené střechy na městských stavbách, například při dostavbě 26. ZŠ ve Skupově ulici („Růžovky“) či výstavbě parkovacích domů Světovar a Skupova nebo Bazénu Slovany.
 2. Revitalizovat městské břehy plzeňských řek a potoků, konkrétně v lokalitách Centrální nábřeží Mže, Hrádecký potok, Vejprnický potok, Lobezská a Malostranská jezírka, a také revitalizovat údolí v Borském lese.
 3. Využívat dešťovou vodu pomocí zasakovacích povrchů a průlehů, které budou součástí rekonstrukcí veřejných prostor a parkovišť.
 4. Vracet vodu i do okolní krajiny, včetně lesů, konkrétně při obnově tůní v Zábělé, Klotzova rybníčku v Rabštejnské ulici na Košutce nebo obnově rybníku v rámci Kokotských rybníků.
 5. Pokračovat v obnově historických sadů.
 6. Uplatňovat zvýšenou péči o stávající parky a městskou zeleň.
Základem naší politiky v oblasti sociální péče je vedení každého občana k odpovědnosti za svůj život, zdraví a sociální situaci. Chceme proto zajistit rovné podmínky pro všechny a solidaritu s těmi, kteří nemohou vlastními silami této odpovědnosti dostát. Proto je potřebná podpora sítě sociálních služeb, kde je naším cílem srozumitelná a účinná podpora z rozpočtu města Plzně v potřebné výši pro zajištění kvalitní sítě služeb a rovný přístup ke všem poskytovatelům na území města Plzně bez rozdílu formy provozovatele.
Proto SPOLU chceme:
 1. Udržet kvalitní síť sociálních služeb a zajistit jejich důstojné a efektivní financování. Ve spolupráci s Plzeňským krajem dále rozvíjet již nastavené víceleté financování.
 2. Vybudovat novou pobytovou sociální službu pro seniory na Slovanech ve Chvojkových lomech, včetně Místa setkávání jako zázemí pro aktivní stárnutí v komunitě a boj proti osamělosti.
 3. Zřídit novou pobytovou sociální službu pro osoby s poruchou autistického spektra a nové moderní zázemí pro denní stacionář, které bude lépe odpovídat potřebám osob se zdravotním postižením.
 4. Podporovat začlenění osob se zdravotním postižením do přirozeného prostředí, a to zejména přidělením bytů zvláštního určení, podporou senior taxi a bezbariérové a asistenční dopravy pro zdravotně postižené, budováním prostor města pro lidi se zdravotním postižením uzpůsobených pro plné a funkční využití volného času, sportu a pobytu v přírodě.
 5. Podpořit rozvoj sociálních služeb pro podporu života lidí se zdravotním omezením a seniorů v přirozeném prostředí formou nepřetržité pečovatelské služby a osobní asistence.
 6. Dokončit výstavbu nového azylového domu pro lidi v nouzi a rekonstrukci stávajícího zázemí, včetně nízkoprahového denního centra a nocleháren pro muže a ženy.
 7. Trvale podporovat rozvoj sociální práce s lidmi na ulici s důrazem na zlepšení kvality života, zejména po stránce hygieny a zdravotní podpory. Z těchto důvodů vybudujeme nová nízkoprahové centra, jedno z nich zaměřené specificky na ženy.
 8. Podporovat humanitární pomoc a potravinovou pomoc jednotlivcům a rodinám v nouzi.
 9. Rozvíjet odborné poradenství, které je lidem v nouzi poskytováno zdarma
 10. Podporovat manželské a rodinné poradny, zázemí pro kluby rodin, mateřská centra a individuální granty v oblasti podpory rodin pečujících o zdravotně postižené členy domácnosti.
 11. Pokračovat v poskytování příspěvku na odstranění bariér ve veřejnosti přístupných areálech, budovách, bezbariérových toaletách v restauracích a ostatních zařízeních pro kvalitu života lidí se zdravotním postižením a jejich rodin.
Město Plzeň patří k demograficky starším městským populacím. Senioři budou již brzy činit čtvrtinu populace a na tuto skutečnost jsme připraveni. Máme připravenou ucelenou koncepci rodinné politiky a vytvoříme přívětivé klima tím, že rodina a komunita budou veřejně oceňovanými hodnotami. Je nutné pro rodiče řešit slučitelnost zaměstnání a péče o rodinu. Prosazujeme zkvalitnění života nejen pro rodiny s dětmi a seniory, ale i pro mladé, kteří plánují v budoucnu rodinu založit. Podpoříme komunitní a mezigenerační žití. Nezapomínáme ani na situaci neúplných rodin a rodin dysfunkčních včetně opuštěných prarodičů.
Proto SPOLU chceme:
 1. Rozvinout sítě Senior point, kde se senioři snadno dostanou k informacím v různých životních situacích s přátelskou atmosférou a s možností příjemně strávit čas a kde se budou cítit respektovanými občany, a Family point jako vlídné a přátelské prostředí pro rodiče s dětmi, kde se lze v klidu a v bezpečí postarat o nejmenší, kde bude probíhat setkávání i zábavné či edukativní akce a kde budou dostupné kontakty na organizace poskytující služby a poradenství, které pokrývají jednotlivé fáze vývoje rodiny a další situace, jejichž potřeba řešení může v rodinách vzniknout.
 2. Zavést větší podíl částečných úvazků na úřadech.
 3. Rozvinout pomoc při řešení složitých rodinných situací.
 4. Zkvalitnit péči o rodiny a posilování vědomí a význam rodinných a komunitních hodnot formou kurzů, workshopů a poradenství za účelem předávání informací pro situace, které mohou nastat, nebo pro již nastalé složité situace. Tyto kurzy by měly sloužit jako pomoc a předání vhodných a důležitých informací v konkrétních složitých rodinných situacích.
 5. Zvýšit dostupnost informací pro cílové skupiny.
 6. Vytvořit příznivější společenské klima pro fungování rodin a komunit a odstraňování bariér a společenských tlaků.
 7. Podpořit komunitní a mezigenerační vztahy, vytvořit podmínky pro výkon jejich přirozených funkcí s ohledem na zachování jejich vlastní autonomie a podporou rozvoje rodičovských, partnerských a mezigeneračních vztahů přispět ke stabilitě rodin a komunit.
 8. Zlepšit možnosti péče o dítě ve veřejném prostoru.
 9. Zavést jednotný web a umožnit přehledné získávání kontaktů na prorodinné organizace, mateřské školy, dětské skupiny, poradny.
 10. Zřídit centra neformální péče, jejichž cílem je poskytovat bezplatné sociální poradenství, individuální a skupinová psychoterapie, pracovněprávní konzultace či právní a finanční poradenství.
Město musí, stejně jako každá rodina, hospodařit rozumně a investovat uvážlivě. Místo populistických, líbivých, ale nesplnitelných slibů nabízíme jistotu, stabilitu a spolehlivost. Nebudeme slibovat vzdušné zámky, ale v nelehkých časech, které nás zřejmě čekají a kdy se neustále zvyšují životní náklady, udržíme kvalitní a dostupné služby pro své občany.
Proto SPOLU chceme:
 1. Zahájit výstavbu nového městského bazénu na Borech poblíž Západočeské univerzity v Plzni. Připravíme projekt nového bazénu, jehož budoucí podoba vznikla v rámci otevřené architektonické soutěže v roce 2022.
 2. Zasadit se ve stejné lokalitě o výstavbu atletické městské haly, která umožní činnost i dalším sportům a která na území města Plzně i v celé západní časti ČR viditelně chybí.
 3. Pokračovat v úspěšném programu dotačního grantu „Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně“ a dále nastavovat podmínky zejména pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.
 4. Podporovat takové sportovní aktivity, které umožní co nejblíže bydlišti sportovat co nejširšímu spektru dětí, dospělých i seniorů. Běžné pohybové kroužky, všestranná pohybová průprava pro každého. Aby ti, kteří se nemohou nebo nechtějí věnovat konkrétnímu sportu několikrát v týdnu a o víkendech závodit, měli možnost pravidelného pohybu pod odborným vedením třeba jen jedenkrát týdně.
 5. Znovu otevřít jednání o narovnání majetkových vztahů ve sportovním areálu Lopatárna, aby mohl sloužit širokému spektru sportů.
Plzeň vždy ponese odkaz titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Znamená to nepsaný závazek kulturní nabídku v její kvalitě a šíři udržet a dle možností a poptávky ji prohlubovat, rozšiřovat a oživovat novými pohledy, místy, žánry.
Kvalitní kulturní nabídka je v Plzni samozřejmou součástí městských služeb pro Plzeňany i občany plzeňské aglomerace. Čtyřsouborové divadlo, loutkové divadlo, symfonický orchestr, galerie, výstavní prostory, městská knihovna, Měšťanská Beseda, tradiční kulturní akce a festivaly, to je jen část nepřeberných kulturních možností ve městě.
Kultura je nepostradatelnou složkou rozvoje cestovního ruchu, a tím také ekonomickým přínosem pro město, podnikatele a živnostníky v něm.
Proto SPOLU chceme:
 1. Zaručit udržitelný rozvoj stávajících městských a městem zřízených organizací.
 2. Udržet stávající kvalitu nabídky v jednoletých provozních dotacích, projektech i mikrograntech.
 3. Opravit kreativní zónu Depo 2015.
 4. Zrekonstruovat budovu Klatovská 19, kde se nachází Loosův interiér a která má připraven kvalitní výstavní a vzdělávací program k moderním dějinám města za součinnosti a využití zkušeností Muzea generála Pattona.
 5. V příštím volebním období rozhodnout o zásadním rozvoji a modernizaci a digitalizaci městské knihovny, která musí být moderním kulturně-vzdělávacím pilířem ve městě. Vybrat, zda se půjde cestou výstavby nové budovy, nebo cestou rekonstrukce některé z historických budov v centru města.
 6. Vytipovat a případně vybavit nový prostor pro konání větších festivalů a kulturních akcí tak, aby nezatěžoval hlukem rezidenty, ale přilákal známé hvězdy, soubory, orchestry nebo kapely.
 7. Naopak chceme vymístit některé masové akce z rekreačních oblastí a přírodních ploch.
 8. Propojovat instituce, aby rozšiřovaly svoji kulturní nabídku i mimo zdi svých kamenných budov. Podporovat kulturu ve veřejném prostoru, například na náplavkách řek i na dalších netradičních místech. Hudba, divadlo i výtvarné umění jako nedílná součást veřejného prostoru, jako důvod návštěvy města.
 9. Podporovat komunitní kulturní projekty, stejně jako rezidenční pobyty zahraničních umělců, aby byla pro občany k dispozici komplexní kulturní nabídka a prostředí města bylo otevřeným prostorem.
Cestovní ruch je jedním ze základních kamenů rozvoje města. Zvyšuje povědomí o městě za jeho hranicemi a šíří jeho dobré jméno. Přináší městu a jeho podnikatelům příjmy a příležitosti. Podporuje kulturní instituce města. Může být zdrojem nových podnikatelských aktivit, studentů, rezidentů i pracovní síly. Plzeň má navíc strategickou polohu, je vzdálená 80 km od letiště Václava Havla, 70 km od hranic s Německem. Krátká dojezdová vzdálenost z Prahy a poloha na trase Praha – Karlovy Vary a Mariánské Lázně jsou dobrým východiskem pro další rozvoj cestovního ruchu v Plzni.
Proto SPOLU chceme:
 1. V následujícím období podpořit prezentací, rozvojem a investicemi Plzeň jako metropoli kulturní, industriální, architektonicky mimořádnou, sportovní a vzdělávací.
 2. Posílit obraz Plzně jako ideálního cíle pro rodinné dovolené, který nabízí nejen ZOO, ale také kvalitní veřejný prostor, dětské festivaly, vodní plochy, rekreační oblasti a sportoviště.
 3. Zdůraznit kulturní potenciál Plzně a zdejší ojedinělé a kvalitní kulturní aktivity, pořádání mezinárodních kulturních festivalů, open air představení a expozic.
 4. Rozvinout potenciál Plzně jako města s velkou průmyslovou tradicí a současností, která nabízí nejen takové cíle jako pivovar, DEPO, Tech tower, ale i řadu průmyslových památek.
 5. Pokračovat ve zviditelnění Plzně jako architektonicky mimořádného města s historickým jádrem, katedrálou, Velkou synagogou, Loosovými interiéry, moderními kašnami, Novým divadlem, ale i rybniční soustavou, řadou parků a zajímavým veřejným prostorem.
 6. Využít potenciál cestovního ruchu spojeného se sportem, protože naše město nabízí například ligová utkání, profesionální sportovní soutěže i sportovní akce pro veřejnost.
 7. Podpořit vzdělávací a kongresovou turistiku, a to zejména v oblasti strojírenství, medicíny i kultury.
 8. Představit Plzeň jako moderní město s tradicemi a dějiště zajímavých událostí, které stojí za vícedenní návštěvu s tematickými zážitky podle konkrétních preferencí návštěvníků.
 9. Dále rozvinout výjimečný potenciál Plzně v oblasti rozvoje mezinárodního cestovního ruchu spojeného s tematikou druhé světové války a americké armády a zejména využít polohu na spojnici Normandie–Plzeň, oblibu Slavností svobody, existenci muzea Patton Memorial Pilsen a členství města v evropské nadaci Liberation route Europe.

Naši kandidáti

Toto jsou naši kandidáti do zastupitelstva města Plzně

01

David Šlouf

náměstek primátora města, kandidát na primátora Plzně

ODS
02

Veronika Jilichová Nová

praktická lékařka pro děti a dorost, radní města

ODS
03

Michal Vozobule

náměstek primátora města

TOP 09
04

Štěpán Krňoul

středoškolský učitel, zastupitel MO Plzeň 1

KDU-ČSL
05

Martin Baxa

ministr kultury, středoškolský učitel

ODS
06

Lukáš Hegner

advokát

ODS
07

Pavel Šindelář

primátor města Plzně

ODS
08

Jiří Lodr

ředitel Diecézní charity Plzeň Doubravka

KDU-ČSL
09

Petr Suchý

ředitel IT společnosti

TOP 09
10

Lumír Aschenbrenner

starosta Slovan, senátor

ODS
11

Helena Řežábová

starostka MO Plzeň 1-Bolevec

ODS
12

Jan Kalián

živnostník

ODS
13

Radoslav Škarda

manažer obchodu, zastupitel MO Plzeň 3

TOP 09
14

Kristýna Nachtmann Švédová

ředitelka nadačního fondu

ODS
15

Libuše Hubáčková

předsedkyně osadního výboru Valcha

KDU-ČSL
16

Ivan Tafat

středoškolský učitel matematiky a zeměpisu

ODS
17

Zdeněk Mádr

místostarosta Městského obvodu Plzeň 4

ODS
18

Jan Novák

manažer

KDU-ČSL
19

Tomáš Trnka

projektový manažer

TOP 09
20

Jan Hlaváček

podnikatel

ODS
21

Petr Baloun

1. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

ODS
22

Irena Rottová

administrativní pracovnice

ODS
23

Jan Toman

architekt

TOP 09
24

Jan Řehula

trenér, olympijský medailista v triatlonu

ODS
25

Martin Černý

státní zaměstnanec

KDU-ČSL
26

Linda Trefná Kryštofová

náměstkyně ředitele Západočeského muzea v Plzni

ODS
27

Zdeňka Hončarová

starostka Městského obvodu Plzeň 10-Lhota

ODS
28

Vladimír Duchek

prorektor Západočeské univerzity v Plzni

KDU-ČSL
29

Marcel Hájek

lékař, teolog

ODS
30

Naďa Barochová

středoškolská učitelka anglického jazyka

TOP 09
31

Stanislav Ptáčník

obchodní manažer

ODS
32

Martina Pechová

živnostnice

ODS
33

Renáta Hašková

středoškolská učitelka

TOP 09
34

Jan Husák

jednatel společnosti

ODS
35

Martin Pachner

lékař, primář Hospice svatého Lazara

KDU-ČSL
36

Radka Trylčová

ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

ODS
37

Miloslav Kepka

výzkumný a vývojový pracovník

ODS
38

Vlastimil Stříbrný

student

KDU-ČSL
39

Ivan Dischinger

finanční ředitel

ODS
40

Jana Kuklová

referentka

TOP 09
41

Martin Hučko

odborný referent

ODS
42

Lenka Šudáková

učitelka na základní škole

ODS
43

Dana Plzáková

zdravotní sestra v soukromé ordinac

TOP 09
44

Ladislav Uhrin

obchodní ředitel

ODS
45

Jiří Podlipný

psychiatr

KDU-ČSL
46

Jan Chovanec

student

ODS
47

Jan Mráz

vývojář, učitel

ODS
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 1

01

Helena Řežábová

starostka Městského obvodu Plzeň 1

ODS
02

Ilona Jehličková

místostarostka Městského obvodu Plzeň 1

TOP 09
03

Štěpán Krňoul

středoškolský učitel, zastupitel MO Plzeň 1

KDU-ČSL
04

Radka Trylčová

ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

ODS
05

Jan Řehula

trenér, olympijský medailista v triatlonu

ODS
06

Jan Husák

jednatel společnosti

ODS
07

Petr Pešek

dokumentarista a producent, KF ORBIS Film Plzeň

KDU-ČSL
08

Martin Leška

projektant dopravních staveb

TOP 09
09

Václav Černý

trenér mládeže

ODS
10

Antonín Dejmek

advokát

ODS
11

Antonín Daniel

řidič

ODS
12

Petra Víznerová

ekonomka

TOP 09
13

Petra Topolčany

učitelka MŠ

KDU-ČSL
14

Tomáš Řepík

lékař, zástupce přednosty pro výchovu, Neurologická klinika LFPUK a FN Plzeň

ODS
15

Stanislav Rauch

kartograf

KDU-ČSL
16

Tomáš Jindra

oční optik

TOP 09
17

Jan Tuka

konstruktér

ODS
18

Michaela Tuháčková

mateřská dovolená

ODS
19

Linda Trefná Kryštofová

náměstkyně ředitele Západočeského muzea v Plzni

ODS
20

Lukáš Prajka

lékař

TOP 09
21

Jaroslav Liška

ektor lyžování, prodejce outdoor vybavení

KDU-ČSL
22

Marek Šmídovec

vedoucí velkoobchodu

ODS
23

Kamil Mašek

podnikatel

ODS
24

Václav Heřman

podpora vnitřního obchodu

ODS
25

Dušan Janík

vývojář software

KDU-ČSL
26

Stanislav Jančík

specialista on-site podpory CC, produkční hudebního klubu

TOP 09
27

Jana Klamová

důchodkyně

ODS
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 2-Slovany

01

Lumír Aschenbrenner

starosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany, senátor

ODS
02

Eva Trůková

místostarostka Městského obvodu Plzeň 2-Slovany

ODS
03

Martin Hrubý

statutární ředitel

ODS
04

Pavel Janouškovec

ředitel Městské charity Plzeň

KDU-ČSL
05

Jan Fluxa

místostarosta Městského obvodu Plzeň 2-Slovany

TOP 09
06

Ladislav Uhrin

obchodní ředitel

ODS
07

. Jan Hlaváček

podnikatel

ODS
08

Václav Seitz

soudní tlumočník a překladatel, učitel

ODS
09

Irena Rottová

administrativní pracovnice

ODS
10

David Soukup

jednatel společnosti

TOP 09
11

Petr Tomek

potravinářský chemik

KDU-ČSL
12

Martin Kydlíček

programátor

ODS
13

Jan Kalián

živnostník

ODS
14

Marek Vojtěch

odborný prodejce

ODS
15

David Šlouf

náměstek primátora města Plzně

ODS
16

Filip Tikal

technický ředitel

TOP 09
17

Jakub Koskuba

učitel, trenér

KDU-ČSL
18

Dominik Houdek

student právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

ODS
19

Jan Mráz

vývojář, učitel

ODS
20

Stanislav Heřman

odborný prodejce

ODS
21

Ivana Marková

lékařka

ODS
22

Lenka Lodrová

IT konzultant

KDU-ČSL
23

Sandra Sýkora Hesová

personalistka

TOP 09
24

Petr Špíral

soukromý podnikatel

ODS
25

Robert Houdek

živnostník

ODS
26

Karel Duda

pedagogický pracovník

ODS
27

Robert Houdek

trenér golfu

ODS
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 3

01

Petr Baloun

1. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

ODS
02

Libuše Hubáčková

předsedkyně osadního výboru Valcha

KDU-ČSL
03

Ondřej Ženíšek

místostarosta Městského obvodu Plzeň 3

TOP 09
04

Ivan Tafat

středoškolský učitel matematiky a zeměpisu

ODS
05

Martin Hučko

odborný referent

ODS
06

Šimon Kokoška

učitel na základní škole

ODS
07

Ivana Bartošová

školní inspektorka

KDU-ČSL
08

Eva Šafránková

předsedkyně kulturní komise, zastupitelka, manažerka

TOP 09
09

Marcel Hájek

lékař, teolog

ODS
10

Jan Fischer

předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Plzeň, živnostník

ODS
11

Martin Vizina

manažer rozvoje dodavatelů v leteckém průmyslu

TOP 09
12

Pavel Novák

vedoucí provozu

ODS
13

Petr Pešík

manažer nákupu a prodeje

ODS
14

Vlastimil Stříbrný

student

KDU-ČSL
15

Kristýna Nachtmann Švédová

ředitelka nadačního fondu

ODS
16

David Brabec

výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu JUNIORFEST

TOP 09
17

Vanda Kalová

právnička

ODS
18

Jaromír Horák

podnikatel

ODS
19

Jan Malast

vysokoškolský pedagog

ODS
20

Aleš Janoušek

ředitel gymnázia Luďka Pika v Plzni

TOP 09
21

Stanislav Šec

místostarosta MO Plzeň 3, programátor

KDU-ČSL
22

Jiří Knapp

student

ODS
23

Marek Cihlář

manažer ve společnosti LIDL

ODS
24

Pavel Šindelář

primátor města Plzně

ODS
25

Petr Farník

analytik prodejního oddělení

TOP 09
26

Martin Fládr

speciální pedagog-etoped

KDU-ČSL
27

Veronika Jilichová Nová

praktická lékařka pro děti a dorost, radní Plzně

ODS
28

Kateřina Chmelířová

administrativní pracovnice v neziskové organizaci

ODS
29

Bohuslav Sobota

ředitel správy nemovitostí

TOP 09
30

Richard Kocman

softwarový inženýr - programátor

KDU-ČSL
31

Filip Gren

podnikatel

ODS
32

Lenka Šudáková

učitelka na základní škole

ODS
33

Martin Poupa

vysokoškolský pedagog

KDU-ČSL
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 4

01

Zdeněk Mádr

místostarosta MO Plzeň 4

ODS
02

Lenka Kočová

místostarostka MO Plzeň 4

ODS
03

Václav Lacyk

projektant dopravních staveb

TOP 09
04

Helena Regnerová

ekonomka

KDU-ČSL
05

Lukáš Hegner

advokát

ODS
06

Lenka Brodzianská

podnikatelka

ODS
07

Václav Kašpar

burzovní manažer

ODS
08

Jiří Větrovec

právník

TOP 09
09

Alena Folková

event manažerka

ODS
10

Miloslav Kepka

výzkumný a vývojový pracovník

ODS
11

Stanislav Ptáčník

obchodní manažer

ODS
12

Jan Šlechta

advokátní koncipient

ODS
13

Andrea Hejdová

ekonomka

TOP 09
14

Jaroslav Kojzar

podnikatel

KDU-ČSL
15

Sandra Duspivová

sociální pracovnice

ODS
16

Jaroslav Kantor

podnikatel

ODS
17

Karel Kepka

výrobní manažer

ODS
18

Jana Beránková

administrativní pracovnice

ODS
19

Bohumil Hrnčíř

projektový manažer

TOP 09
20

Ladislav Libotovský

projektant

KDU-ČSL
21

Rita Mádrová

stavební inženýrka

ODS
22

Martin Koča

student Západočeské univerzity v Plzni

ODS
23

Petr Markytán

skladník

ODS
24

Martin Pytlík

důchodce

ODS
25

Jiří Bartička

projektový manažer

TOP 09
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 5-Křimice

01

Pavel Novotný

řidič autobusu

TOP 09
02

Aleš Jílek

vedoucí odd. investic na ZČU

TOP 09
03

David Pavlis

živnostník

KDU-ČSL
04

Miloslav Štorkán

hasič

TOP 09
05

Markéta Brousilová

rodičovská dovolená

TOP 09
06

Petr Huňát

provozovatel čerpacích stanic

ODS
07

Karolína Flaišman

daňová specialistka

TOP 09
08

Jana Tintschlová

zdravotní sestra

TOP 09
09

Vlastimil Dvořák

finanční poradce

TOP 09
10

Miloslav Vykoupil

technik elektro

TOP 09
11

Lukáš Kasl

vedoucí skladu

TOP 09
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 6-Litice

01

Hanuš Klůs

podnikatel

KDU-ČSL
02

Robert Beneš

fyzioterapeut

ODS
03

Václav Svačina

projektový manažer

ODS
04

Milan Barda

manažer

TOP 09
05

Petr Triner

učitel

ODS
06

Jaromír Janoušek

projektant

ODS
07

Radek Štengl

podnikatel

TOP 09
08

Petra Koutníková

živnostník

ODS
09

Lucie Fenclová

administrativní pracovnice, rodičovská dovolená

TOP 09
10

Zdeněk Ondráček

důchodce

ODS
11

René Syrovátka

živnostník

ODS
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 7-Radčice

01

Rolando Arias

lékař

ODS
02

Tomáš Goesl

IT správa hlasových a datových komunikací MF-FŘ Plzeňského kraje

KDU-ČSL
03

Rostislav Vopelka

náměstek primátora města, kandidát na primátora Plzně

ODS
04

Helena Štychová

podnikatelka

TOP 09
05

Jan Beránek

podnikatel

ODS
06

Matěj Brož

vedoucí stavby

ODS
07

Marta Kohoutová

vedoucí útvaru pohledávek DPMP

KDU-ČSL
08

Michal Roušal

autodopravce

ODS
09

Vladimír Duchek

prorektor Západočeské univerzity v Plzni

KDU-ČSL
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 8-Černice

01

Martin Štěpán

lékař, vysokoškolský učitel

TOP 09
02

Jan Koenigsmark

technický pracovník

ODS
03

Vladimír Fencl

právník Diecézní charity Plzeň

KDU-ČSL
04

Kateřina Lužová

vedoucí skladu

ODS
05

Lucie Kubalíková

účetní

TOP 09
06

Karel Roubal

živnostník

ODS
07

Ivana Benešová

asistentka v centru celostní péče

ODS
08

Magdalena Čadová

důchodkyně

KDU-ČSL
09

David Čermák

živnostník

TOP 09
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 9-Malesice

01

Markéta Frydrýnová

správkyně nemovitostí

TOP 09
02

Filip Hrnčár

elektromontér

TOP 09
03

Lukáš Tuháček

realitní makléř

ODS
04

Jan Šulan

obchodní zástupce

TOP 09
05

Olga Novotná

důchodce

KDU-ČSL
06

Radek Duchoň

stavbyvedoucí

TOP 09
07

Petra Mádrová

pedagogická pracovnice

TOP 09
08

Jan Rais

obchodní zástupce

TOP 09
09

Vladimír Holub

řidič

TOP 09
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS

Toto jsou naši kandidáti pro MO Plzeň 10-Lhota

01

Zdeňka Hončarová

starostka MO Plzeň 10-Lhota

ODS
02

Jan Havel

sportovní manažer

TOP 09
03

Jan Novák

manažer

KDU-ČSL
04

Martina Pechová

živnostnice

ODS
05

Daniel Čížek

konstruktér

ODS
06

Lukáš Rédl

technologický specialista

ODS
07

Filip Šícho

živnostník

ODS
08

Miroslav Čáslavský

automechanik

ODS
09

Jiří Schoř

obchodně-technický manažer

ODS
06

Mgr. Lukáš Hegner

advokát

ODS
Special Guest

Live webinar

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos and templates. Every demo can be turned into one or multi-page with the shopping features.

Why attend This webinar?

Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos and templates. Every demo can be turned into one or multi-page with the shopping features.

20 Speakers
Around the World

January 20, 2022
13am — 11pm

The Globe Theater,
London, UK

Things you’ll Learn

Corporate finance deals and the capital structure of corporations, the actions that take to increas. Install any demo or template with a single click. You can mix and match all the demos and templates. Every demo can be turned into one or multi-page with the shopping features.

January 20, 2021

The Globe Theater, London, UK

Special Guest